Meme Kanseri Tanı ve Tedavisi | Prof.Dr.leyla Zer| Meme Kanserinde hastaya en uygun tedavi seçeneğini bulmak için, Meme Cerrahisi Birimi, Meme Kanseri, Meme Cerrahisi, Meme Kanseri Tanı ve Tedavisi,meme sağlığıI Meme sağlığı
Destek

E1. A. Şarlak, M.Yıldırım, L. Özel. "Nervus Cutaneus Femoris Lateralis’in uyluk ön bölgesine ulaşım özellikleri", II.Ulusal Anatomi Kongresi, Kongre özet kitabı,Adana, 1993.

E2. H. Özdemir, P. Özkan, L. Özel , S. Özoğuz, M. Esen, AC. Yıldız."Granülomatöz mastit ", 17. Türk Radyoloji Kongresi,Bildiri Özet Kitabı, İstanbul, 2000.

E3. L. Özel, M.Talu, Y. User, N. Aydın."Akut appendisit tanısı ile opere edilen Meckel divertikülüt perforasyonu ve fibröz bant şeklinde urakus artığı olgusu, " VI. National Congress of Anatomy", Bildiri özet kitabı, 269, Eylül Edirne, 2001.

E4. L.Özel, T.Marur, S. Demirci, E.Arısan, F.Vural. Nervus laryngeus inferior’un Berry ligamenti ile ilişkisi, "VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Bildiri özet kitabı, 206,Eylül Edirne, 2001.
E5. L. Özel, M.Sefa Özel, S. Özkan,M.Koyutürk. " Sıçanlarda erken preoperatif 5-Fluorourasil kullanımının kolon anastomozu üzerine etkisi", 3. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 18-20 Kasım Ankara, 2005.

E6. P.Ata Eren, L.Özel, M.I. Titiz."Canlı donörden nakilde faktör V Leiden mutasyon varlığının graft survisine etkisi",Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi,Bildiri özet kitabı,1-4 Mayıs, Girne-KKTC, 2008.

E7. M. Kara, NE .Bulut, M. Kayahan, O. Kırand, İ. Berber, L. Özel, M.İ.Titiz. "Künt batın travmalarında gelişen diafragma rüptürlerinin retrospektif değerlendirilmesi, Ulusal Cerrahi Kongresi, Bildiri Özet kitabı , Antalya, 2008.

E8. M. Kara, U.Bugan, O.Krand, İ.Berber, G.Tellioğlu,L. Özel, M.Yıldar,M.İ.Titiz."Medikal tedaviye dirençli sekonder hiperparatiroidide cerrahi yeterliliğin intraoperatif ölçülen parathormon düzeti ile değerlendirilmesi", Ulusal Cerrahi Kongresi, Bildiri Özet kitabı, Antalya, 2008.

E9. M Yıldar, M. Kara, O. Krand, F. Çavdar, L. Özel, M.İ. Titiz. "Soliter çekum divertikülü: Nadir bir olgu", Ulusal Cerrahi Kongresi, Bildiri Özet kitabı , Antalya, 2008.

E10. L. Özel, M. Kara, O. Krand, E. Erdoğdu, M. Yıldar, M. Fersahoğlu, M.İ. Titiz."Kolelithiazis nedeniyle kolesistektomi yapılan komplet duplike safra kesesi olgusu" Ulusal Cerrahi Kongresi, Bildiri Özet kitabı, Antalya, 2008.

E11. M. Kara, M. Tilki, O. Krand, T. Çakır, İ. Berber, L. Özel, FE. Bahadır, Mİ. Titiz."Karaciğer kist hidatik ameliyatlarından sonra gelişen safra fistüllerinde ERCP’nin yeri,
Ulusal Cerrahi Kongresi, Özet kitabı , Antalya, 2008.

E12. G. Işıtmangil, M. Kara, S.Gülle, M. Canbakan, H. Tozkır, L. Özel, B. Yiğit, İ. Berber, Mİ.Titiz. "İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tecrübesi: Renal Transplant Alıcılarında anti-HLA Antikor Düzeylerinin İzlenmesi", Türkiye organ nakli kuruluşları koordinasyon derneği 6. kongresi,Bildiri Özet Kitabı, Erzurum, 2008.

E13. P.Ata Eren, S. Gülle, G. Gümrükçü, T. Özgezer, M. Kara, L. Özel, M.İ.Titiz. "Transplantasyon sonrası graft fonksiyon düzensizlikleri olan hastalarda trombofili mutasyonlarının graft fonksiyonlarına etkisi", Türkiye organ nakli kuruluşları koordinasyon derneği 6. kongresi, Bildiri Özet Kitabı, Erzurum, 2008.
E14. L. Özel, SZ. Toros, M. Kara, İ. Berber, E. Erdoğdu, O. Krand, M. Küçük, G. Tellioğlu,G. Işıtmangil, M.İ.Titiz." Renal Transplantasyonlu bir olguda atipik seyirli Ramsay Hunt Sendromu", Türkiye organ nakli kuruluşları koordinasyon derneği 6. kongresi, Bildiri Özet Kitabı, Erzurum, 2008.

E15. G. Tellioğlu, , M. Kara, M. Küçük, P. Eren, G. Erdoğrul, M. Canbakan, L. Özel, İ. Berber, B. Yiğit, M.İ.Titiz. Renal Transplantasyonda Plazmaferez Sonuçları, 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Bildiri özet Kitabı, 2009.

E16. P. Eren G. Tellioğlu, M. Kara, M. Canbakan, L. Özel, B.Yiğit, İ. Berber, M.İ.Titiz. Renal Transplantasyon Hastalarında Trombofili ve Greft Fonksiyonuna Etkileri, 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Bildiri özet Kitabı, 2009.

E17. G. Tellioğlu, EB. Uprak, M. Kara, P. Eren, M. Canbakan, L. Özel, İ. Berber, B.Yiğit, M.İ.Titiz. Renal Transplant Alıcılarında Kültürle İspatlanan Bakteriyel Enfeksiyonların Analizi: Antibakteriyel Direnç ve Sonuç, 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Bildiri özet Kitabı, 2009.

E18. P.Ata, M. Kara, L. Özel, M. Canbakan, E.Ünal, E. Demiralp, M.İ. Titiz. Pretransplant yüksek Akım Sitometrik PRA Düzeyleri ve Çapraz Karşılaştırma pozitifliği olan Hastaların Desensitizasyon sonrası renal transplantasyon sonuçları, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği VII. Kongresi , Bildiri özet Kitabı, 2010.

E19. L. Özel, B. Yiğit, F. Çavdar, P. Ata, M. Kara, E. Ünal, J. Sağıroğlu,G. Erdoğrul, E. Erdoğru, O. Krand, M.İ. Titiz. Kronik Renal Yetmezlikli Hastalarda Elektif ve Acil Cerrahi Sonuçlarımiz, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği VII. Kongresi, Bildiri Kitabı, p.31, 2010.
E20. L. Özel, P. Ata, B. Yiğit, MS. Özel, AB. Toros, M. Kara, G. Erdoğrul, E. Ünal, M. Canbakan, GE. Aktaş, M.İ. Titiz, Erken Post-Transplant Renal Osteopatide Risk Faktörleri ve Vitamin D Reseptör Gen Polimorfizmlerinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği VII. Kongresi, Bildiri Kitabı,p.24, 2010.
E21. E. Ersöz, L. Özel, H. Karagüllü, A. Ünal, E. Ünal, Meme Kanserli Hastalarda ileri Görüntüleme Yöntemi olan Meme Magnetik Rezonansın Evreleme ve Meme Koruyucu Cerrahi karardaki etkisi, Uluslararası katılımlı 2ci Karadeniz Meme Kongresi, 2011.

E22. L.Özel, A. Ünal,M. Kara, P. Güneş, H. Karagüllü, E. Ünal, Granulomatous mastitis is an autoimmune disease? Diagnostic and therapeutic dilemma, Uluslararası katılımlı 2ci Karadeniz Meme Kongresi, 2011.

E23. M. Kara, E. Özdemir, L. Özel, İ. Berber, S. Demiral, F. Demircan, M.İ Titiz, “ Önkol adele içine ve cilt altına yapılan paratiroid ototransplantasyonların sonuçlarının karşılaştırılması”, 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı,113, Antalya 2011.
E24. M. Kara, E. Özdemir, L. Özel, İ. Berber, S. Demiral, F. Demircan, M.İ Titiz, “Sekonder hiperparatiroidi nedeniyle ameliyat edilen hastalarda preoperatif ultrason ve sintigrafinin yeri ve önemi”, 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı 130, Antalya 2011.

E25. M. Kara, E. Özdemir, L. Özel, İ. Berber, S. Demiral, F. Demircan, M.İ Titiz, “Sekonder hiperparatiroidi nedeniyle yapılan paratiroidektominin yeterliliğini intraoperatif parathormon monitorizasyonu ile değerlendirmek”, 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı,131, Antalya, 2011.

E26. M. Kara, F. Demircan, E. Özdemir, S. Demiral, H. Cemel, L. Özel, E. Ünal, M.İ. Titiz. ″Cerrahi riski yüksek akut kolesistitli hastalarda çift lümenli kateter kullanılarak yapılan perkütan kolesistostomi sonuçlarımız", 8. Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi, Antalya, 2011.

E27. M. Kara, F. Demircan, P. Ata, G. Gümrükçü, E. Ünal, L. Özel, M. Canbakan, M. Gücün, E. Özdemir, H. Cemel, M. İ. Titiz. ″Humoral hasarın markeri olarak C4D boyamasının greft sürvisi üzerine etkisi", Transplantasyon 2011, Antalya, 2011.

E28. L. Özel, T. Marur, E. Ünal, M. Kara, T. Demir, İ. Berber, A. Gürkan, G. Kılıçoğlu, N.

Bakal, M. İ. Titiz."Lumbotomi insizyonu sonrası abdominal diastazdan korunma: Kadavra

çalışması ve ultrasonografik araştırma", Transplantasyon 2011, Antalya, 2011.


E29. P. Ata, M. Canbakan, M. Kara, L. Özel, E. Ünal. ″ Donorüne karşı düşük düzey duyarlı olan renal alıcılarda serum flowsitometrik C1Q antikor analizi", Transplantasyon 2011, Antalya, 2011.

E30. Ata, P, F. Çetimkaya, T. Özgezer, L. Özel, E. Demiralp, M.İ. Titiz, ″ O kan grubunda olan renal alıcıların serumlarında flowsitometrik yöntem ile anti-AB antikor titresinin saptanması", Transplantasyon 2011, Antalya, 2011.

E31. P. Ata, E. Ünal, H. Cemel, L. Özel, M. Kara, M. Canbakan, M.İ. Titiz. ″ Plazmaferez

tedavisi; referans renal transplant merkezinin deneyimleri ", Transplantasyon 2011,

Antalya, 2011.

E32. S. Demiral, E. Ünal, M. Kara, L. Özel, M.İ. Titiz. ″ Hemodiyaliz amacıyla oluşturulan

arteriovenöz fistüllerde erken ve geç dönem komplikasyonlar", Transplantasyon 2011,

Antalya, 2011.

E33. L. Özel, H. Tanrıkulu, N. Aksoy, M. Kara, E. Özdemir, M.K. Yıldız, Hikmet Karagüllü, A.Ö. Balık. ‘’Geçirilmiş meme kanseri cerrahisi sonrası gelişmiş iki aksiller bant olgusu’’,12. Ulusal meme hastalıkları kongresi, Antalya. 2013.
E34. E. Ersöz, A. Ünal, E. Ünal, V. M. Kara, E.Özdemir, H. Karagüllü, L. Özel, ″ Meme kanserli hastalarda ileri görüntüleme yöntemi olan meme magnetic rezonansın evreleme ve meme koruyucu cerrahi karara etkisi". 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya. 2013.
E35. L. Özel, H. Tanrıkulu, V. M. Kara, T. Demir, N. Aksoy, S. İbişoğlu, M.İ.Titiz. ″Renal transplantasyon yapılmış kadın hastalarda benign ve malign meme hastalıklarının taraması". 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya. 2013.
E36. A.M. Gökçe, L. Özel, P. Ata, G.Şahin, M. Gücün, E. Özdemir, S. İbişoğlu, M.I. Titiz. ″ Periton diyalizi uygulanmış renal transplantasyonlu hastalarda nadir bir ileus nedeni: enkapsüle peritoneal fibrosis". 15. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, Antalya. 2013.
E 37. P. Ata, S. İbişoğlu, A.M. Gökçe, L. Özel, B. Uyanık, M. Kara, M.I.Titiz. ″ HLA uyumsuzluğu; hangi antijen greft fonksiyonuna daha çok etkili? "15. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, Antalya. 2013.

E 38. HLA UYUMSUZLUĞU; HANGI ANTIGEN GRAFT FONKSIYONUNA
DAHA COK ETKILI?
Pınar Ata1, Sevinc İbişoğlu1, Ali Murat Gökçe1, Leyla Özel1, Bülent Uyanık1, Melih Kara1, M. İzzet Titiz1XV. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 24-28 Nisan, 2013, Antalya

E39. Ali Murat Gökçe1, Leyla Özel1, Pınar Ata2, Gülizar Şahin3, Murat Gücün3, Ebru Özdemir1, Sevinç İbişoğlu1,M.İzzet Titiz1 PERİTON DİYALİZİ UYGULANMIŞ RENAL TRANSPLANTASYONLU HASTALARDA NADİR BİR İLEUS NEDENİ: ENKAPSÜLE PERİTONEAL FİBROZİSXV. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 24-28 Nisan, 2013, Antalya
 


Etiketler : Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler